วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556         คำที่มักเขียนผิด


      

              คำที่เขียนถูก                   คำมักเขียนผิดเป็น                       หมายเหตุ                                  กรีฑา                                กรีธา, กรีทา                         
                   
                                กะเทย                                กระเทย                                      
                
                               กะเพรา                               กะเพา, กระเพา, กระเพรา                           
                
                        แค็ตตาล็อก                               แคตตาล็อก, แคตาล็อก                                                  
                
                                 คลินิก                               คลีนิก, คลินิค                                                
                 
                            เจตจำนง                               เจตจำนงค์                
                     
                         เจตนารมณ์                              เจตนารมย์ 
                                                                                      
                                   ไฉน                               ฉไน                                   
                 
             
                           ซาลาเปา                               ซาละเปา, ซะละเปา 
                
                                   โซม                               โทรม
                     
                                  ญัตติ                               ญัติ         

                               ธัญพืช                         ธัญญพืช              

                         บุคลิกภาพ                              บุคคลิ กภาพ             

                               เนรมิต                               เนรมิตร                      

                             บิดพลิ้ว                               บิดพริ้ว                                 
  
                                ปรานี                                ปราณี                                                    

                               ปราณี                                ปรานี                                  

                      ผุดลุกผุดนั่ง                               ผลุดลุกผลุดนั่ง                                           

                             เผอเรอ                                เผลอเรอ                                                                          


                             ฝึกปรือ                                ฝึกปือ, ฝึกปลือ
        
                     พรหมจรรย์                               พรมจรรย์                   

                          เพริศพริ้ง                                เพริดพริ้ง            

                       เพียบพร้อม                               เพรียบพร้อม                                           

                       พันธสัญญา                               พันธะสัญญา                          

                                  พัศดี                               พัสดี                                                                   

                              พิศวาส                               พิสวาส, พิสวาท                

                              พิสดาร                               พิศดาร           
  
                           เพริศพริ้ง                                เพริดพริ้     

                                  ฟิวส์                                 ฟิว                           

                             ฟุตบอล                                ฟุทบอล                             

                                  ฟิล์ม                                ฟิลม์  ฟลิม, ฟิมล์, ฟิม์ล            
 
              
                                ภุชงค์                                พุชงค์           

                           ฟุลสแก๊ป                                ฟูลสแกป                      
                                หัศจรรย์                                มหรรศจรรย์                
                             มหาหิงคุ์                                 มหาหิงค์  
                                                  
                            มเหสักข์                                มเหศักดิ์      

                                มเหสี                                 มเหศรี, มเหศี, มเหษี, เมหสี          
 
                
                                  รังสี                                  รังษี, รังศี                     

                       รัชดาภิเษก                                  รัชฎาภิเษก              

                             รัญจวน                                 รัญจวญ, รัญจวณ             
    
                       รัฐวิสาหกิจ                                   รัฐวิสาหะกิ            

                                  รัศมี                                   รัสมี, รัษมี                      

                           รากเหง้า                                   รากเง่า   

            ยศถาบรรดาศักดิ์                            ยศฐาบรรดาศักดิ์            
         
                      ย่อมเยา                            ย่อมเยาว์                 
         
                     ฤกษ์พานาที                                   ฤกษ์ผานาที           


                           ลดาวัลย์                                   ลัดดาวัลย์, ลดาวัณย์                       
      
                          ลมปราณ                                   ลมปราน                          
      
                            ลมหวน                                    ลมหวล                                 
             
                            ล็อกเกต                                   ล็อกเก็ต        
     
                               ลังถึง                                    รังถึง
      
                 ลาดตระเวน                                    ลาดตระเวณ
     
                                ลิฟต์                                   ลิปต์ ลิฟ, ลิฟท์        
                           ลิลิดรอน                                   ริดรอน
        
                             ลิปสติก                           ลิปสติค
       
                         ลุกลี้ลุกลน                                  ลุกลี้ลุกรน  
                               ลูกเกด                                  ลูกเกตุ
                   
                         วารดิถี                           วาระดิถี       
                            วาฬ                           วาล   
                         วิ่งเปี้ยว                           วิ่งเปรี้ยว       
                           เวทมนตร์                             เวทย์มนตร์, เวทมนต์        
                               เวนคืน                                  เวรคืน
         
                               ศรัทธา                                 สัทธา ศัทธา
     
                                    สถิต                             สถิตย์
                                   หน็อยแน่                             หนอยแน่
         
                            หมูหย็อง                             หมูหยอง
           
                             หัวหน่าว                                  หัวเหน่า
         
                               อนาทร                              อนาธร       
                          อนุกาชาด                             อนุกาชาติ        
                             อนุญาต                                   อนุญาติ
   
                               อภิรมย์                                  อภิรมณ์   
                               อภิเษก                              อภิเสก
        
                     อริยเมตไตรย                              อริยเมตตรัย, อริยเมตไตร
  
                         อริยสัจ                               อริยสัจจ์         
               
                            พงศ์พันธุ์                                   พงพันธุ์, พงษ์พันธุ์


                       ละเอียดลออ                                   ละเอียดลออ, ละเอียดละออ  
 
                                ลักเพศ                                   ลักเพท, ลักเพส

                                ลาวัณย์                                   ลาวัลย์


                
     


   ที่มา http://th.wikipedia.org